Menu
ZŠ Křepice
Křepice

Poradenské služby

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB

Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovná poradkyně, školní metodik prevence sociálně patologických jevů a jednotliví třídní učitelé. Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitelka školy.

Výchovná poradkyně: Mgr. Soňa Procházková

 • konzultační hodiny: pondělí od 13:00 do 14:00 hod. (po předchozí dohodě)                       
 • mail: prochazkova@zskrepice.cz                                                                                                        
 • tel.: 519 417 925

Školní metodik prevence: Mgr. Simona Klimešová

 • konzultační hodiny: úterý od 13:00 do 14:00 hod. (po předchozí dohodě)                             
 • mail: klimesova@zskrepice.cz                                                                                                             
 • tel.: 519 417 925

Ředitelka školy: Mgr. Hana Svobodová

 • mail: reditel@zskrepice.cz                                                                                                                 
 • tel.: 601 360 517

Ostatní pedagogičtí pracovníci školy si konzultace domlouvají prostřednictvím školních e-mailů nebo telefonicky:

Činnost školního poradenského pracoviště

Školní poradenské pracoviště při své činnosti vychází zejména z ustanovení vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění. Ředitelka školy zodpovídá za vytvoření preventivního programu školy a podílí se na zajištění výchovného poradenství. Služby poskytované školou jsou koordinovány se školskými poradenskými zařízeními v oblasti.       
 
Přehled poradenských služeb školního poradenského pracoviště
Poradenské činnosti poskytované výchovným poradcem

Mgr. Soňa Procházková
Vykonává všechny práce spojené s funkcí výchovného poradce / výchovné a výukové obtíže, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, zápis do 1.tříd, spolupráce s PPP a dalšími institucemi zabývající se danou problematikou/  pro všechny žáky školy:

 • vede evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • organizuje reedukační činnost
 • kontroluje platnost zpráv, spolupracuje se zákonnými zástupci v případě dalších vyšetření
 • poskytuje ostatním vyučujícím metodickou pomoc při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • prevence školní neúspěšnosti
 • organizuje přípravu plánů pedagogické podpory
 • organizuje přípravu individuálních vzdělávacích plánů
 • je kontaktní osobou pro spolupráci  s SPC a PPP
 • vyhodnocuje IVP a plány pedagogické podpory
 • spolupracuje s rodiči při realizaci doporučení z vyšetření PPP či SPC
 • pracuje s talentovanými žáky
 • účastní se vzdělávacích akcí pro výchovné poradce, počátkem tohoto roku započala studium pro výchovné poradce

Poradenské činnosti poskytované metodikem prevence

Mgr. Simona Klimešová
Metodické a koordinační činnosti

 • koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci preventivního programu školy
 • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování
 • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování, vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování
 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování
 • individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání
 • koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

Informační činnosti

 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
 • prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností
 • vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků
 • předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení
 • vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence

Poradenské činnosti

 • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole
 • příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními

Pracovníci, kteří se podílejí na poradenských službách
Asistent pedagoga

 • spolupráce s pedagogickými pracovníky školy při realizaci výchovné a vzdělávací činnosti (spolupráce s pedagogem při výkladu učební látky, individuální podpora žáků v průběhu výuky, náslech v hodinách)
 • pomoc žákovi přizpůsobit se školnímu prostředí
 • pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovně – vzdělávací činnosti
 • pomoc při orientaci po školní budově, při přesunech mimo budovu
 • je součástí týmu pro tvorbu IVP
 • výroba speciálních didaktických pomůcek na vyučování
 • nácvik práce s kompenzačními pomůckami
 • příprava učebních textů na vyučování (přepisy, příprava diktátů a jiného písemného materiálu)
 • kontrola domácí přípravy žáků a pomůcek
 • kontrolování a zajištění materiálního vybavení dítěte
 • pomoc při přípravě učebních pomůcek
 • účast na pedagogických poradách a třídních schůzkách (dle potřeby)
 • podávání informací o žácích pedagogickým pracovníkům
 • spolupráce s třídními učiteli a poradenskými pracovníky při navrhování a zajišťování vyrovnávacích opatření, dle potřeby také spolupráce s poradenskými a dalšími subjekty mimo školu (školská poradenská zařízení, střediska výchovné péče, orgány sociálně-právní ochrany dětí apod.)
 • pomoc při řešení konfliktních situací a kázeňských přestupků
 • pomoc při řešení sociálně nežádoucích jevů (zejména neomluvené absence žáků, užívání návykových látek, šikany, projevů rasismu, týrání žáků, apod.)
 • účast na vzdělávacích aktivitách určených pro asistenty pedagoga

Třídní učitel

 • dbá na vytvoření a dodržování pravidel třídy, které jsou v souladu se školním řádem
 • spolupracuje s výchovným poradcem při vyhledávání a sledování problémových a ohrožených žáků při řešení jejich výchovných a výukových problémů
 • spolupracuje s metodikem prevence, podílí se na realizaci školního preventivního programu, sleduje a vyhodnocuje vztahy ve třídě

Způsob spolupráce a komunikace poradenských pracovníků se sborem a vedením školy
Poradenští pracovníci vzájemně úzce spolupracují při plnění konkrétních úkolů daných pro školní rok, vzájemně se informují zejména v oblasti prevence rizikového chování, koordinují svou činnost. Podle potřeby a aktuálních problémů se scházejí s vedením, třídními učiteli, učiteli určitých předmětů nebo jinými pedagogy v oblasti preventivní, výchovné, poradenské.
 Pro způsob komunikace s vedením školy nebo pedagogickým sborem využívají podle potřeby osobních pohovorů, pedagogických porad, schůzek třídních učitelů, schůzek vyučujících určitých konkrétních žáků apod.
 
V Křepicích 30. 9. 2021

Mgr. Simona Klimešová

O nás

Rychlý kontakt

Základní škola Křepice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Křepice 217
691 65 Křepice

IČO: 70979626

Tel: 519 417 925
Mob: 601 360 517
Email: reditel@zskrepice.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Den bez úrazu

Svátek

Svátek má Lubomír

ZŠ Křepice

Základní škola Křepice, je neúplná, pětitřídní moderně vybavená škola, kterou v současné době navštěvuje 61 žáků. Součástí školy je školní družina a výdejna obědů. Vedle svého základního zaměření (výchova a vzdělávání žáků) nabízí další nadstandardní aktivity, které vhodně doplňují a rozvíjejí povinnou výuku i mimoškolní činnost. Vyučujeme podle vzdělávacího programu „Zvesela do školy i ze školy“, který obohacujeme o prvky „Daltonského plánu“ a činnostního učení. Vhodným a účinným doplněním běžných metod výuky je realizace projektových dnů, které jsou zaměřeny na určité oblasti vzdělání jako např. Den Země, Den bez úrazu, Evropský den jazyků atd. Škola se také aktivně zapojila do mnoha celostátních a mezinárodních projektů.

více informací

ZŠ Křepice