Menu
ZŠ Křepice
Křepice

Řád školní družiny

 

Základní škola Křepice, okres Břeclav, příspěvková organizace

                 

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Práva účastníků ve ŠD:

 • Užívat zařízení školní družiny.
 • Zúčastňovat se jejích akcí.
 • Podílet se na tvorbě plánů družiny a denních hodnocení své činnosti.
 • Podle pitného režimu užívat nápoje zajištěné pro účastníky v družině.
 • Zvát na akce družiny určené zákonným zástupcům své rodiče a rodinné příslušníky.

 

Zákonní zástupci mají právo:

 • Být informováni o chování účastníka v družině a o akcích družiny.
 • Zúčastňovat se akcí určených pro rodiče.
 • Podávat vychovatelce nebo ředitelce školy návrhy na zkvalitnění práce družiny.

 

Vnitřní řád ŠD

 • Oddělení školní družiny nabízí denně ranní provoz v době 6.45 - 7.45 a odpoledne od 11.45 – 16.00 hodin. Pokud si pověřené osoby uvedené v zápisním lístku do 16.00 hod. účastníka nevyzvednou, vychovatelka nejdříve dle možností informuje telefonicky rodiče. Pokud je pokus bezvýsledný, po ukončení provozu ŠD poučí vychovatelka účastníka o bezpečnosti a účastník odchází samostatně domů.
 • Řád ŠD navazuje na řád školy.
 • O přijetí účastníka do ŠD rozhoduje ředitelka na základě řádně vyplněného zápisního lístku.
 • Přijetí do školní družiny není nárokové.
 • Docházka zapsaných účastníků do ŠD je povinná, nepřítomnost musí být od zákonných zástupců řádně omluvena.  Z družiny může být účastník uvolněn pouze podle rozvrhu uvedeného na přihlášce, potvrzeného zákonnými zástupci. Odchody v jinou hodinu mohou být pouze na písemnou žádost s datem, hodinou a podpisem zákonného zástupce účastníka na zvláštním papíře.
 • Činnost ve školní družině organizuje vychovatelka, účastník je povinen řídit se jejími pokyny.
 • Pokud účastník v ŠD soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě a svévolně nenavštěvuje ŠD, může ředitelka školy rozhodnout o vyloučení tohoto účastníka ze ŠD. Důvodem vyloučení mohou být i opakované problémy poplatků za ŠD.
  Nevhodné chování v ŠD může ovlivnit rozhodnutí o nezařazení účastníka na školní akce.
 • V době od 13 – 14:30 hodin bývají účastníci zpravidla mimo školu.
 • Stravné za obědy a odhlašování účastníků z obědů si zákonní zástupci zajišťují samostatně ve školní jídelně MŠ.
 • Po skončení vyučování odchází účastníci pod dohledem učitelky na oběd. Po obědě přechází účastníci do ŠD sami.
 • Pokud si rodiče vyzvednou účastníka ze školy osobně po obědě nebo před ukončením ŠD, oznámí tuto skutečnost paní vychovatelce.
 • ŠD využívá i prostory v přízemí, školního dvoru, zahrady, obce a blízkého okolí, hřiště a kulturního sálu.
 • Převod účastníků do zájmových kroužků a zpět do ŠD zajišťují osoby, které vedou kroužek.
 • Za účastníka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka nenese zodpovědnost.
 • V době prázdnin během školního roku (podzimní, jarní …) bude ŠD v provozu pouze přihlásí-li se nejméně 10 účastníků.
 • Konzultační hodiny s vychovatelkou budou rodičům umožněny v době třídních schůzek nebo po dohodě s vychovatelkou.
 • Zákonní zástupci jsou seznámeni s řádem ŠD při zápisu do ŠD (1.šk.den), mohou ŠD kdykoliv navštívit a jsou zváni na případné akce ŠD.
 • Domácí úkoly ve ŠD mohou účastníci psát s písemným souhlasem rodičů v době od 15.00 do 16.00 hodin. Ústní domácí úkoly plní účastník doma. Vychovatelka není zodpovědná za správnost domácí úlohy. Napsané domácí úlohy vychovatelka nekontroluje.
 • Každý účastník ve školní družině má právo účastnit se navrhovaných akcí.
 • Pitný režim ve ŠD je zajištěn (vychovatelka vybírá od každého účastníka sirup dle potřeb).
 • Z hygienických důvodů budou mít účastníci ve školní družině věci na převlečení, které bude uloženo v šatně ZŠ.

Stanovení výše úplaty ve školní družině

 1. Poplatek je vybírán měsíčně a činí 100 Kč. Po domluvě s  vychovatelkou je možné uhradit tento poplatek na čtvrt nebo půl roku. Vybírat se bude vždy 15.,16. a 17. dne v měsíci. Pokud není poplatek do daného termínu zaplacen, může ředitelka školy rozhodnout o vyřazení účastníka z družiny od prvního dne dalšího měsíce.
  1.  

c) Pokud je žákovi, který navštěvuje družinu, nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se nehradí.

V případě uzavření školy z důvodu epidemie stanoví ředitelka školy úplatu úměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka provozu více než 5 dní provozu.


Chování účastníka ve školní družině

 • Ve školní družině a na všech jejích akcích respektujeme pravidla slušného chování v souladu se školním řádem.
 • Dodržujeme zásady bezpečnosti, chováme se tak, abychom neohrozili zdraví svoje ani ostatních.
 • Bez vědomí vychovatelky neopouštíme školní družinu.
 • Hračky si půjčujeme pouze se souhlasem paní vychovatelky.
 • Vždy se řídíme pokyny paní vychovatelky.
 • Půjčené hračky a předměty udržujeme v čistotě, vždy před odchodem je uklidíme na své místo.
 • Do ŠD nosíme jen vhodné věci (vhodnou věcí není větší obnos peněz, hračky, návykové látky, vhodné není ani používání mobilního telefonu).
 • Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde průběhu ŠD, jsou účastníci povinni hlásit ihned paní vychovatelce.
 • Projevy šikanování mezi účastníky – omezování osobní svobody, ponižování, projevy diskriminace a ubližování, kterých by se dopouštěli jednotliví účastníci nebo skupiny účastníků vůči jiným skupinám či jednotlivcům jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. V případě prokázané šikany bude škola postupovat podle školního Programu proti šikanování a metodického doporučení MŠMT.
 • Účastníci školní družiny dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Ztráty věcí hlásí neprodleně vychovatelce.
 • U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku účastníků, majetku učitelů či jiných osob účastníkem školní družiny je vyžadována úhrada od zákonných zástupců účastníka, který poškození způsobil nebo oprava poškozeného majetku.

 

V Křepicích dne 26. 8. 2022                                       Mgr. Hana Svobodová

                                                                                              ředitelka školy

 

Zodpovídá: Správce Webu

O nás

Rychlý kontakt

Základní škola Křepice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Křepice 217
691 65 Křepice

IČO: 70979626

Tel: 519 417 925
Mob: 601 360 517
Email: reditel@zskrepice.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27
1
28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svátek

Svátek má František

ZŠ Křepice

Základní škola Křepice, je neúplná, pětitřídní moderně vybavená škola, kterou v současné době navštěvuje 61 žáků. Součástí školy je školní družina a výdejna obědů. Vedle svého základního zaměření (výchova a vzdělávání žáků) nabízí další nadstandardní aktivity, které vhodně doplňují a rozvíjejí povinnou výuku i mimoškolní činnost. Vyučujeme podle vzdělávacího programu „Zvesela do školy i ze školy“, který obohacujeme o prvky „Daltonského plánu“ a činnostního učení. Vhodným a účinným doplněním běžných metod výuky je realizace projektových dnů, které jsou zaměřeny na určité oblasti vzdělání jako např. Den Země, Den bez úrazu, Evropský den jazyků atd. Škola se také aktivně zapojila do mnoha celostátních a mezinárodních projektů.

více informací

ZŠ Křepice