Menu
ZŠ Křepice
Křepice

Školní poradenské pracoviště

     Školní poradenské pracoviště na ZŠ Křepice slouží k poskytování poradenských služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy. Koncepce pracoviště vychází z Vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Klade důraz na primární prevenci školní neúspěšnosti a rizikového chování. Jejím cílem je vytvoření příznivého sociálního klimatu pro společné vzdělávání.

     Školní poradenské pracoviště tvoří školní metodik prevence a výchovný poradce. Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitelka školy.

 

Členové školního poradenského pracoviště:

Výchovná poradkyně: Mgr. Soňa Procházková 

konzultační hodiny: pondělí od 13:00 do 14:00 hod. nebo dle dohody

mail: prochazkova@zskrepice.cz                

tel.: 519 417 925

 

Školní metodik prevence: Mgr. Hana Svobodová (ředitelka školy)

konzultační hodiny: pondělí od 13:00 do 14:00 hod.  nebo dle dohody

mail: reditel@zskrepice.cz                      

tel.: 519 417 925 nebo 601 360 517

 

Hlavní cíle školního poradenského pracoviště pro školní rok 2022/2023

 • Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazení do vhodného preventivního (stimulačního) nebo intervenčního programu.
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nadaných a mimořádně nadaných žáků a poskytnutí vhodné péče.
 • Metodická pomoc třídním učitelům a asistentce pedagoga při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Prevence školního neúspěchu a rizikového chování žáků – rozvoj spolupráce starších spolužáků s mladšími.

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB (34.84 kB)

 

Činnosti členů školního poradenského pracoviště

Náplň práce výchovného poradce:

Poradenské činnosti

 • zajišťuje evidenci  a dokumentaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vyhledává a orientačně šetří žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky – prevence školní neúspěšnosti
 • podává návrhy na vyšetření ve školských poradenských zařízeních
 • pomáhá třídním učitelům při vyplňování dotazníků pro školská poradenská zařízení
 • organizuje a zajišťuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané či mimořádně nadané
 • konzultuje s pracovníky školského poradenského zařízení doporučení podpůrných opatření a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané a mimořádně nadané
 • je kontaktní osobou pro spolupráci s PPP, SPC
 • kontroluje platnost zpráv, spolupracuje se zákonnými zástupci v případě dalších vyšetření
 • spolupracuje s rodiči při realizaci doporučení z vyšetření PPP či SPC
 • na žádost vyučujících provádí náslechy v hodinách, dle nich pak navrhuje další postup v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • aktivně se účastní zápisu budoucích žáků prvního ročníku

Metodické a informační činnosti

 • poskytuje metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy i zákonným zástupcům při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky nadanými či mimořádně nadanými
 • poskytuje metodickou pomoc s přípravou, tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory
 • vede knihovnu speciální pedagogiky a eviduje speciální pomůcky a didaktické materiály pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané a mimořádně nadané
 • zajišťuje půjčování odborných knih, didaktických materiálů a speciálních pomůcek učitelům, žákům a jejich zákonným zástupcům
 • poskytuje informace o činnosti  školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • aktualizuje informace na webových stránkách školy a na nástěnce školy
 • účastní se vzdělávacích akcí pro výchovné poradce, ve školním roce 2022/23 dokončuje studium pro výchovné poradce

 

Náplň práce metodika prevence

Poradenské činnosti

 • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole
 • příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními

Metodické a koordinační činnosti

 • koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci preventivního programu školy
 • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování
 • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování, vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování
 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování
 • individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání
 • koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

Informační činnosti

 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
 • prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností
 • vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků
 • předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení
 • vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence
 •  

Způsob spolupráce a komunikace poradenských pracovníků s pedagogickým sborem

     Poradenští pracovníci vzájemně úzce spolupracují při plnění konkrétních úkolů daných pro školní rok, vzájemně se informují zejména v oblasti prevence rizikového chování, koordinují svou činnost. Podle potřeby a aktuálních problémů se scházejí s třídními učiteli, učiteli určitých předmětů nebo jinými pedagogy v oblasti preventivní, výchovné, poradenské.

      Pro způsob komunikace s pedagogickým sborem využívají podle potřeby osobních pohovorů, pedagogických porad, schůzek třídních učitelů, schůzek vyučujících určitých konkrétních žáků apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

O nás

Rychlý kontakt

Základní škola Křepice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Křepice 217
691 65 Křepice

IČO: 70979626

Tel: 519 417 925
Mob: 601 360 517
Email: reditel@zskrepice.cz

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svátek

Svátek má Norbert

ZŠ Křepice

Základní škola Křepice, je neúplná, pětitřídní moderně vybavená škola, kterou v současné době navštěvuje 61 žáků. Součástí školy je školní družina a výdejna obědů. Vedle svého základního zaměření (výchova a vzdělávání žáků) nabízí další nadstandardní aktivity, které vhodně doplňují a rozvíjejí povinnou výuku i mimoškolní činnost. Vyučujeme podle vzdělávacího programu „Zvesela do školy i ze školy“, který obohacujeme o prvky „Daltonského plánu“ a činnostního učení. Vhodným a účinným doplněním běžných metod výuky je realizace projektových dnů, které jsou zaměřeny na určité oblasti vzdělání jako např. Den Země, Den bez úrazu, Evropský den jazyků atd. Škola se také aktivně zapojila do mnoha celostátních a mezinárodních projektů.

více informací

ZŠ Křepice